MTD Computer
414: Hoàng Công Chất-P.Phú Diễn-Hà Nội
Điện thoại: 0976.178.998